Aan het laden...
Klarna banner
Personal designer banner
Een project op maat gemeten!
Customers count banner
1.7 Miljoen klanten die in heel Europa worden bediend
Blog banner
B2B banner
Produceshop for Business Oplossingen op maat voor elke branche

Privacybeleid ProduceShop

Jouw privacy is van het grootste belang voor MBK Fincom SA. Om je op de best mogelijke manier te beschermen, in overeenstemming met de Federale Wet op de Gegevensbescherming (LPD), Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), en Richtlijn 2002/58/EG (eDirective), bieden we je de nodige informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die tijdens jouw bezoek op onze website zijn verzameld:

www.produceshop.nl - www.produceshop.be

 

 1. CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS ONDERWORPEN AAN VERWERKING | DEFINITIES

De verstrekte persoonsgegevens - of anderszins verkregen in overeenstemming met geldende wettelijke en contractuele bepalingen - die verband houden met, verbonden zijn met, en/of instrumenteel zijn voor de evaluatie van jouw ervaring op onze site, worden verwerkt in overeenstemming met de privacyregelgeving en toepasselijke vertrouwelijkheidsverplichtingen.

Hieronder geven we enkele definities die nuttig zijn bij het lezen van dit document:

 • Persoonsgegevens: alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
 • Betrokkenen: natuurlijke of rechtspersonen van wie de gegevens worden verwerkt (hierna ook aangeduid als "je", “jou” of “jouw”).
 • Verwerking: elke bewerking met betrekking tot persoonsgegevens, ongeacht de gebruikte middelen en procedures, en met name verzameling, opslag, gebruik, beoordeling, communicatie, archivering of vernietiging van gegevens.
 • Communicatie: het toegankelijk maken van persoonsgegevens, bijvoorbeeld door toegang, verzending of publicatie.

Soorten verwerkte gegevens

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te bedienen, verwerven bij hun normale werking enkele persoonsgegevens waarvan de verzending impliciet is in de communicatieprotocollen van het internet. Dit zijn gegevens die niet zijn verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde betrokkenen, maar die door hun aard, door verwerking en koppeling met gegevens die door derden worden bewaard, gebruikers kunnen identificeren. Deze categorie gegevens omvat URI (Uniform Resource Identifier) adressen van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de gebruikte methode om de aanvraag aan de server te verzenden, de grootte van het als reactie verkregen bestand, de numerieke code die de status van de reactie aangeeft die door de server is gegeven (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de site en om de goede werking ervan te controleren. De gegevens kunnen, alleen op verzoek van de bevoegde autoriteiten, worden gebruikt voor het vaststellen van de verantwoordelijkheid in geval van hypothetische computermisdrijven tegen de site. Het optionele, expliciete en vrijwillige verzenden van elektronische post naar de op deze site vermelde adressen, houdt de latere verwerving in van het adres van de afzender, dat nodig is om op verzoeken te reageren, evenals andere persoonsgegevens die in het bericht zijn opgenomen.

In het bijzonder zullen we de volgende persoonsgegevens verwerken: navigatiegegevens (voor meer informatie over de gegevens die met cookies worden verzameld, verwijzen we naar het betreffende gedeelte binnen deze informatie); gegevens die rechtstreeks door de betrokkene worden verstrekt (bijvoorbeeld voor toegang tot het besloten gedeelte: e-mailadres; voor de aankoop van producten: betalingsgegevens).

 1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING

De entiteit die de doeleinden en middelen van deze verwerking bepaalt, is MBK Fincom SA, CHE-472.557.344, een Zwitserse rechtspersoon gevestigd aan Via al Molino 31, 6926 Montagnola - Collina d'Oro.

Contact: [email protected]

2.1 IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming (DPO) is aangesteld door de verwerkingsverantwoordelijke: Proliance GmbH / www.datenschutzexperte.de, gevestigd aan Leopoldstraße 21 - 80802 München, Duitsland.

Contact: [email protected]                  

 1. VERWERKINGSMETHODEN

Persoonsgegevens worden zowel handmatig als ook met geautomatiseerde hulpmiddelen verwerkt, gedurende de strikt noodzakelijke periode om de doeleinden te bereiken waarvoor ze werden verzameld.

De gegevensverwerkingsactiviteiten omvatten: verzameling, registratie, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, ophalen, raadplegen, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of op andere wijze beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, verwijdering of vernietiging, uitgevoerd zowel handmatig als elektronisch met opslag in een speciaal voorbereide elektronische database om aan de verplichtingen en doeleinden hierboven genoemd te voldoen.

De persoonsgegevens die zijn opgenomen in het eerdergenoemde informatiesysteem, evenals de persoonsgegevens die zijn opgeslagen in de elektronische archieven van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de huidige Federale Wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens (LPD) en de Europese Verordening (GDPR) inzake beveiligingsmaatregelen, met als doel de risico's van vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking of toegang, zowel per ongeluk als onrechtmatig, of verwerking die niet in overeenstemming is met de doeleinden van de verzameling, te minimaliseren.

Conform art. 8 LPD en art. 1,2,3 OPDa, evenals art. 32 van de GDPR, worden specifieke beveiligingsmaatregelen in acht genomen om gegevensverlies, onrechtmatig of incorrect gebruik en ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

3.1 GEAUTOMATISEERD BESLUITVORMINGSPROCES

Er zijn geen volledig geautomatiseerde besluitvormingsprocessen, zoals bepaald in art. 21, lid 3 en art. 22 c.2 GDPR.

 1. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

De verwerking van gegevens heeft de volgende vermelde doeleinden. Ook zijn de relevante wettelijke grondslagen/juridische rechtvaardigingen, de bewaartermijn van de gegevens en de noodzaak van het verstrekken van de gegevens gespecificeerd. De bewaartermijn voor persoonsgegevens wordt bepaald door de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen (bijv. handels- en belastingwetgeving). De betreffende gegevens worden routinematig verwijderd na afloop van de respectievelijke termijn. Als de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het aangaan van een overeenkomst, of als wij een legitiem belang hebben bij verdere bewaring, worden de gegevens verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden of als je je recht op intrekking of bezwaar uitoefent. Het moet worden opgemerkt dat het verstrekken van persoonsgegevens voor het nemen van een beslissing over het aangaan van een overeenkomst, de uitvoering ervan, of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen vrijwillig is. We kunnen echter alleen een beslissing nemen in het kader van contractuele maatregelen als je ons de persoonsgegevens verstrekt die nodig zijn voor het aangaan van de overeenkomst, de uitvoering ervan, of de precontractuele maatregelen.

a) Mogelijk maken van browsen op deze site en het juiste gebruik ervan;

Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de navigatie van de gebruiker op deze internetpagina en voor het controleren van de juiste werking ervan. Voor gegevens verwerkt met technische cookies, raadpleeg de sectie Cookies.

Webhosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). Deze website wordt gehost op GPC Google Cloud Platform, België, Europa-West1-b zone. De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Deze gegevens kunnen onder andere IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, webpagina-toegangen en andere gegevens omvatten die door een website worden gegenereerd. We verzamelen de vermelde gegevens om een juiste verbinding met de website te garanderen en een foutloze levering van onze diensten te waarborgen. De verwerking van deze gegevens is strikt noodzakelijk om de website beschikbaar te maken. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is ons legitiem of overwegend belang bij de juiste presentatie en functionaliteit van onze website, overeenkomstig art. 31, lid 2 LPD en art. 6, lid 1, letter f AVG. We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met de provider overeenkomstig de vereisten van art. 28 AVG, waarbij we ons verbinden om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven. Bovendien wordt gespecificeerd dat, volgens de LPD en de Federale Commissaris voor Gegevensbescherming en Transparantie, België een derde land is dat adequaat de overdracht van persoonsgegevens waarborgt. De lijst van adequate landen kan worden gecontroleerd via de volgende link: https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2022/568/de#annex_1/lvl_u1

Serverlogbestanden

Wanneer je onze website bezoekt, is het technisch noodzakelijk dat gegevens via je internetbrowser naar onze webserver worden verzonden. De volgende gegevens worden vastgelegd tijdens een actieve verbinding voor communicatie tussen je internetbrowser en onze webserver: 1) Datum en tijdstip van het verzoek, 2) Naam van het aangevraagde bestand, 3) Pagina van waaruit het bestand is aangevraagd, 4) Toegangsstatus, 5) Webbrowser en besturingssysteem dat wordt gebruikt, 6) Volledig IP-adres van de aanvragende computer, 7) Hoeveelheid overgedragen gegevens. We verzamelen de vermelde gegevens om een juiste verbinding met de website te garanderen en een foutloze levering van onze diensten te waarborgen. De verwerking van deze gegevens is strikt noodzakelijk om de website beschikbaar te maken. Logbestanden worden verwerkt om de systeembeveiliging en -stabiliteit te beoordelen en voor administratieve doeleinden. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is ons legitiem of overwegend belang bij de bescherming en werking van onze website, overeenkomstig art. 31, lid 2 LPD en art. 6, lid 1, letter f AVG. Om technische beveiligingsredenen, met name om aanvallen op onze webserver te voorkomen, kunnen we deze gegevens tijdelijk opslaan. Uiterlijk na 30 dagen worden de gegevens geanonimiseerd door inkorting van het IP-adres op domeinniveau, zodat het niet langer mogelijk is om een verwijzing naar de individuele gebruiker vast te stellen. Deze gegevens worden niet geëvalueerd in een anonieme vorm, behalve voor statistische doeleinden. Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere gegevensbronnen.

b) Anonieme statistische informatie verkrijgen over het gebruik van de site;

Raadpleeg de sectie Cookies.

c) Account aanmaken: verzoek van de betrokkene om zich te registreren op de site;

Klantenprofielregistratie

Je hebt de mogelijkheid om een klantaccount aan te maken in onze online winkel om goederen te bestellen. Tijdens de registratie en het aanmaken van het klantaccount verzamelen en gebruiken we de volgende persoonsgegevens: a) voornaam en achternaam, titel, b) e-mailadres, c) adres, d) datum en tijd van registratie. Daarnaast kan vrijwillige informatie worden verstrekt. De verplichte informatie, die wordt verstrekt voor het doel van registratie, is gemarkeerd in het invoervak met een asterisk als een verplicht veld. De wettelijke basis voor de gegevens die nodig zijn voor de aanmaak van het klantaccount en voor het bestellen van goederen is ons legitiem of overwegend belang en de uitvoering van precontractuele maatregelen. Je gegevens worden verwijderd zodra je gebruikersaccount op onze website is verwijderd en zolang er geen wettelijke verplichtingen zijn voor het bewaren van gegevens. Een wijziging en/of verwijdering van je klantaccount, inclusief de door jou verstrekte gegevens, kan worden gedaan na het inloggen op je gebruikersaccount en het deactiveren van je account, of door een bericht te sturen naar ons bovenstaand e-mailadres.

d) Toestaan dat de betrokkene producten op de site kan kopen;

Verzoek om offerte of schatting

Op onze website heb je de mogelijkheid om ons een verzoek om een offerte of schatting te sturen. Als je het formulier indient, worden de door jou verstrekte gegevens, inclusief contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, BTW-nummer) die je invoert, door ons opgeslagen met als doel je verzoek te verwerken en erop te reageren, in uitvoering van precontractuele en contractuele maatregelen of op basis van ons legitiem of overwegend belang. We gebruiken de door jou verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden. De gegevens worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is om het gevraagde antwoord te geven en in ieder geval niet langer dan twee jaar na de laatste toegang tot het gedeelte met beperkte toegang.

Bestelformulier

Je hebt de mogelijkheid om ons een bestelformulier te sturen om de aankoop van een artikel af te ronden. Als je het formulier indient, worden de door jou verstrekte gegevens, inclusief contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, BTW-nummer) die je invoert, door ons opgeslagen met als doel je verzoek te verwerken en erop te reageren. De verwerking van de verstrekte persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats op basis van art. 31, lid 2, letter a en art. 6, lid 1, letter b AVG, omdat deze gericht is op het aangaan van een contractuele relatie met ons. De gegevens worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is om het gevraagde antwoord te geven en in ieder geval niet langer dan twee jaar na de laatste toegang tot het gedeelte met beperkte toegang. Het recht op bezwaar blijft voorbehouden.

e) Institutionele doeleinden in overeenstemming met wettelijke verplichtingen, met betrekking tot de activiteiten van MBK Fincom SA en de naleving van nationale en/of communautaire regelgeving en normen;

f) Verzoek van de betrokkene om informatie over producten of hulp in de pre- of post-verkoopfases;

Contactformulier en e-mailcontact

Als je ons verzoeken stuurt via ons contactformulier of per e-mail, worden je gegevens uit het contactformulier of de e-mail, inclusief de contactgegevens die je verstrekt, opgeslagen met als doel je verzoek te verwerken en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Om contact met ons op te nemen, is het noodzakelijk om een e-mailadres op te geven. De naam en het telefoonnummer zijn optioneel. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens is ons legitiem of overwegend belang om te reageren op je verzoek of de uitvoering van precontractuele maatregelen. De gegevens worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is om het gevraagde antwoord te geven en in ieder geval niet langer dan twee jaar na het verzoek. Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Klantondersteuningsformulier

Je kunt ons ondersteuningsverzoeken sturen via ons klantondersteuningsformulier. Als je het formulier indient, worden de door jou verstrekte gegevens, inclusief contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, BTW-nummer) die je invoert, door ons opgeslagen met als doel je verzoek te verwerken en erop te reageren. De verwerking van de verstrekte persoonsgegevens wordt uitgevoerd volgens art. 31, lid 2, letter a en art. 6, lid 1, letter b AVG. We gebruiken de door jou verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden. De gegevens worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is om het gevraagde antwoord te geven.

Fotografisch materiaal en videomateriaal

Met sommige van onze specifieke toepassingen voor diensten kan de gebruiker foto's en/of video's met ons delen om met ons te communiceren of diensten te personaliseren (bijvoorbeeld het gebruik van fotografisch en videomateriaal voor assistentie, het gebruik van foto- en videocapture-apparaten van het VR-systeem). Alle materialen worden door ons bewaard met als doel het verwerken van het verzoek en erop te reageren.

De verwerking van de verstrekte persoonsgegevens wordt uitgevoerd volgens art. 31, lid 2, letter a en art. 6, lid 1, letter b AVG. We gebruiken de gegevens die je verstrekt niet voor andere doeleinden.

Formulier voor het voorstellen van nieuwe producten

Op onze website kun je ons een suggestie sturen voor nieuwe producten die aan ons assortiment kunnen worden toegevoegd. Als je het formulier indient, worden de door jou verstrekte gegevens, inclusief contactgegevens (e-mailadres) die je invoert, door ons opgeslagen met als doel je verzoek te verwerken en erop te reageren.

De verwerking van de verstrekte persoonsgegevens wordt uitgevoerd volgens art. 31, lid 2, letter a en art. 6, lid 1, letter f AVG, gezien ons legitiem of overwegend belang om te reageren op je vragen. We gebruiken de gegevens die je verstrekt niet voor andere doeleinden.

Formulier om onze leverancier te worden

Je kunt je aanmelden als leverancier voor de productcategorieën van jouw interesse met behulp van het formulier op onze website. Als je het formulier indient, worden de door jou verstrekte gegevens, inclusief contactgegevens (naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer) die je invoert, door ons opgeslagen met als doel je verzoek te verwerken en erop te reageren.

De verwerking van de verstrekte persoonsgegevens wordt uitgevoerd volgens art. 31, lid 2, letter a en art. 6, lid 1, letter b AVG, indien gericht op het aangaan van een contractuele relatie met ons. We gebruiken de gegevens die je verstrekt niet voor andere doeleinden. De gegevens worden verwerkt gedurende de tijd die nodig is om het gevraagde antwoord te geven en in ieder geval niet langer dan één jaar na het verzoek.

g) Commerciële communicatieactiviteiten (direct marketing): promotie en reclame in het algemeen, inclusief het verzenden van nieuwsbrieven en het promoten van nieuwe aanbiedingen, ook via brieven, telefoon, SMS, enz.;

Commerciële communicatie en nieuwsbrieven

Als je onze marketingcommunicatie, inclusief de nieuwsbrief die op onze website wordt aangeboden, wilt ontvangen met regelmatige informatie over onze aanbiedingen en producten, hebben we je e-mailadres als verplichte informatie nodig. In de eerste fase ontvang je een e-mail met een link om te bevestigen dat je als houder van het betreffende e-mailadres in de toekomst de nieuwsbrief wilt ontvangen. Met de bevestiging geef je ons je toestemming volgens art. 31, lid 1 LPD en art. 6, lid 1, letter a AVG dat we je persoonlijke gegevens mogen gebruiken voor het verzenden van de gewenste nieuwsbrief.

Houd er rekening mee dat we bij het registreren voor de nieuwsbrief, naast het e-mailadres dat vereist is voor het verzenden van de nieuwsbrief, ook het IP-adres bewaren waarmee je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, evenals de datum en tijd van registratie en bevestiging, om mogelijke misbruiken op een later tijdstip te kunnen traceren. De wettelijke basis van deze verwerking is ons legitiem belang volgens art. 31, lid 2, letter a en art. 6, lid 1, letter f AVG. Je kunt je op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door je toestemming in te trekken via de link die in elke nieuwsbrief is opgenomen of door een e-mail te sturen naar de hierboven vermelde contactpersoon. Na annulering wordt je e-mailadres verwijderd uit de verzendlijst van de nieuwsbrief.

h) Soft spam: het verzenden van e-mailcommunicatie met inhoud die vergelijkbaar is met goederen en/of diensten die zijn gekocht door de betrokkene;

Soft spam

Je kunt onze promotionele e-mails ontvangen met inhoud die vergelijkbaar is met producten die we al hebben geleverd (soft spam). De wettelijke basis van deze verwerking is ons legitiem belang volgens art. 31, lid 2, letter a en art. 6, lid 1, letter f AVG. Je kunt je op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief en bezwaar maken tegen de verwerking.

i) Onderzoek en statistische verwerking, ook in anonieme vorm, evenals studies en marktonderzoek, met als doel gebruikers te profileren, zelfs met elektronische middelen;

j) Uitvoeren van klanttevredenheidscontroles;

De wettelijke basis van deze verwerking is ons legitiem belang volgens art. 31, lid 2, letter a en art. 6, lid 1, letter f AVG.

 1. COOKIES

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdelijk worden opgeslagen op jouw eindapparaat gedurende een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van je bezoek. Permanente cookies blijven op het apparaat van de gebruiker opgeslagen totdat ze door de gebruiker zelf worden verwijderd of totdat de webbrowser een automatische oplossing biedt. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat sommige websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijvoorbeeld de functie voor het winkelwagentje of taalinstellingen). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

De verwerking van persoonsgegevens door middel van andere cookies is gebaseerd op toestemming overeenkomstig art. 31, lid 1, LPD en art. 6, lid 1, letter a AVG. Toestemming kan te allen tijde met toekomstige werking worden ingetrokken. In gevallen waarin dergelijke cookies worden gebruikt voor analyse- en optimalisatiedoeleinden, zullen we je afzonderlijk informeren in deze privacyverklaring en om jouw specifieke toestemming vragen.

Je kunt jouw browser instellen om op de hoogte te worden gesteld van het instellen van cookies, om cookies alleen in bepaalde gevallen toe te staan, om de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uit te sluiten, en om de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser te activeren.

Cookie-instellingen kunnen worden beheerd via de volgende links voor elke browser:

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&sjid=17514737050201599067-EU

Internet Explorer/Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Safari

https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

Safari: iPhone, iPad, iPod touch

https://support.apple.com/nl-nl/HT201265

 

Het is ook mogelijk om de cookies van veel bedrijven en functies die voor advertenties worden gebruikt individueel te beheren. Gebruik hiervoor de speciale gebruikerstools die beschikbaar zijn op https://www.aboutads.info/choices/ of http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices. Veel browsers bieden ook een zogenaamde "Do Not Track"-functie. Door deze functie te activeren, communiceert de browser aan advertentienetwerken, websites en applicaties dat je niet wilt worden "gevolgd" voor gedragsgerichte advertenties en vergelijkbare doeleinden.

Bovendien is het mogelijk om het laden van zogenaamde scripts standaard te voorkomen. "NoScript" staat de uitvoering van JavaScript, Java en andere plug-ins alleen toe op vertrouwde domeinen naar keuze. Informatie en instructies over hoe je deze functie kunt aanpassen, zijn verkrijgbaar bij jouw browserprovider (bijvoorbeeld voor Mozilla Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/noscript/). Houd er rekening mee dat als je cookies uitschakelt, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

Wijziging van cookie-instellingen

Het is mogelijk om jouw cookie-instellingen op elk moment in te trekken of aan te passen. Om dit te doen, ga je opnieuw naar de cookie-instellingen via de daarvoor bestemde link. Je vindt deze link in het midden onderaan de footer op onze website.

Google Ads

Op onze website maken we gebruik van "Google Ads", een dienst geleverd door Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna "Google"). We gebruiken Google Ads voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, met name om relevante en interessante advertenties aan de gebruiker te tonen. Als je ons toestemming hebt gegeven op grond van art. 31, lid 1, LPD en art. 6, lid 1, letter a AVG, kunnen we Google Ads gebruiken om aandacht te vestigen op onze interessante aanbiedingen met behulp van advertentiemateriaal op externe websites. Deze advertenties worden door Google geleverd via zogenaamde "AdServers". Hiervoor gebruiken we AdServer-cookies, die de meting van bepaalde succesparameters mogelijk maken, zoals advertentieweergaven of gebruikersklikken. Als je onze website bereikt via een Google-advertentie, slaat Google Ads een cookie op je pc op. Deze cookies vervallen meestal na 30 dagen en zijn niet bedoeld om je persoonlijk te identificeren. De volgende informatie wordt meestal opgeslagen als analysewaarden voor deze cookie: unieke cookie-ID, aantal advertentieweergaven per plaatsing (frequentie), laatste weergave (relevant voor post-view conversies), opt-out informatie (aanduiding dat de gebruiker niet langer wenst te worden gecontacteerd). Met deze cookies kan Google de webbrowser van de gebruiker herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een adverteerder bezoekt en de cookie op hun computer niet is verlopen, kunnen Google en de adverteerder zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorverwezen. Elke adverteerder heeft een andere cookie aan hen gekoppeld. Daarom kunnen cookies niet worden gevolgd via de websites van adverteerders. Wijzelf verzamelen en verwerken geen persoonlijke gegevens in het kader van de genoemde advertentiemaatregelen. We ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Dankzij deze evaluaties kunnen we herkennen welke van de gebruikte advertentiemaatregelen bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens van het gebruik van het reclamemateriaal, met name kunnen we gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie. Via de gebruikte marketingtools maakt jouw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google verzamelt door het gebruik van Google Ads. Naar ons weten ontvangt Google de informatie dat je het relevante deel van onze website hebt bezocht of op een van onze advertenties hebt geklikt. Als je een gebruikersaccount bij Google hebt en bent ingelogd, kan Google het bezoek aan jouw gebruikersaccount toewijzen. Zelfs als je niet bent geregistreerd bij Google of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat Google jouw IP-adres achterhaalt en opslaat. Aangezien persoonsgegevens naar de Verenigde Staten worden overgedragen, zijn aanvullende passende maatregelen vereist om het beschermingsniveau te waarborgen dat door de AVG wordt verwacht. Om dit te waarborgen, hebben we standaard contractuele clausules afgesloten met de provider op grond van art. 46, lid 2, letter c AVG. Deze verplichten de ontvanger van de gegevens in de Verenigde Staten om de gegevens te verwerken volgens het Europese beschermingsniveau. In gevallen waarin dit zelfs met deze contractuele uitbreiding niet kan worden gegarandeerd, proberen we aanvullende bepalingen en toezeggingen te verkrijgen van de ontvanger in de Verenigde Staten. Verdere informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen, opt-out-opties en gegevensbescherming zijn beschikbaar op de volgende Google-websites:

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy

Statistieken van de Google-website: https://services.google.com/sitestats/en.html

Je kunt de installatie van cookies voorkomen door bestaande cookies te verwijderen en het opslaan van cookies uit te schakelen in de instellingen van je webbrowser. Houd er rekening mee dat je in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. Je kunt ook het opslaan van cookies voorkomen door je webbrowser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd (https://www.google.de/settings/ads). We willen erop wijzen dat deze instelling wordt verwijderd als je cookies verwijdert. Bovendien kun je op interesses gebaseerde advertenties uitschakelen door te klikken op de link http://optout.aboutads.info. Houd er rekening mee dat deze instelling ook wordt verwijderd als je cookies verwijdert.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalyse service geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna "Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" en webbakens. Google zal deze informatie namens de exploitant van deze website gebruiken om het gebruik van de website door gebruikers te evalueren en rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen. Google zal ook deze informatie gebruiken om de exploitant van de website aanvullende diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat door je browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. De verwerking is gebaseerd op jouw toestemming. We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat jouw IP-adres door Google alleen in verkorte vorm wordt verwerkt. We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met de dienstverlener, waarin we hen verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. Omdat persoonsgegevens worden overgedragen naar de Verenigde Staten, zijn aanvullende passende maatregelen  vereist om het beschermingsniveau te waarborgen dat door de GDPR wordt verwacht. Om dit te waarborgen, hebben we standaard contractuele clausules met de aanbieder opgenomen volgens art. 46, lid 2, letter c AVG. Deze clausules verplichten de ontvanger van de gegevens in de Verenigde Staten om de gegevens te verwerken volgens het Europese beschermingsniveau. In gevallen waarin dit zelfs met deze contractuele uitbreiding niet kan worden gegarandeerd, proberen we aanvullende bepalingen en toezeggingen te verkrijgen van de ontvanger in de Verenigde Staten. De gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en informatie over gegevensbescherming zijn beschikbaar op de volgende links:

http://www.google.com/analytics/terms/

https://policies.google.com/privacy

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Gegevens met betrekking tot gebruikers en gebeurtenissen die verband houden met cookies, gebruikers-ID's en advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID, IDFA) worden binnen 14 maanden na verzameling verwijderd. Houd er echter rekening mee dat het in dit geval mogelijk niet mogelijk is om alle functies van deze website zonder beperkingen te gebruiken. Het is ook mogelijk om te voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door cookies zijn gegenereerd en betrekking hebben op jouw gebruik van de website (inclusief jouw IP-adres) en deze gegevens te verwerken door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 1. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

We kunnen persoonlijke informatie delen met medewerkers en/of personeel dat handelt onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke (daartoe behoorlijk geïnstrueerd), evenals derde partijen die contractueel gebonden zijn aan de verwerkingsverantwoordelijke, met als doel de nakoming van contractuele verplichtingen en het vervullen van een of meer van de eerder genoemde verwerkingsdoeleinden. Dergelijke derde partijen zullen de verstrekte gegevens verwerken als gegevensverwerkers of als onafhankelijke gegevensverwerkers. Specifiek kunnen we de verzamelde persoonsgegevens delen met de volgende categorieën ontvangers: a) entiteiten die diensten verlenen met betrekking tot de werking van deze website, het IT-systeem van de verwerkingsverantwoordelijke en telecommunicatienetwerken (bijvoorbeeld hostingproviders, webmasters); b) advies- en consultancybedrijven (bijvoorbeeld web- en digitale marketingbureaus); c) bevoegde autoriteiten voor naleving van wettelijke verplichtingen en/of bepalingen van overheidsinstanties, op verzoek; d) elektronische betalingsdienstaanbieders; e) koeriers- en transportbedrijven.

 

 1. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE CONFEDERATIE

De website is gevestigd in België (hosting) en daarom zullen de verwerkte persoonsgegevens zowel in Zwitserland worden opgeslagen als buiten de Zwitserse Confederatie worden overgedragen naar een land dat als adequaat wordt beschouwd door de Federale Raad voor de communicatie van persoonsgegevens (zie bijlage 1 van het OPDa https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2022/568/it).

In geval van mededeling van persoonsgegevens aan andere buitenlandse landen, die niet zijn opgenomen in bijlage 1 van het OPDa, zal de overdracht worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de LPD en OPDa en, in het bijzonder, op de volgende grondslagen:

 • in aanwezigheid van passende waarborgen, specifiek contractuele maatregelen, gericht op het waarborgen van een adequate bescherming in het buitenland;
 • de verwerking is rechtstreeks verband houdend met het sluiten of uitvoeren van een contract en de verwerkte gegevens betreffen de andere partij;
 • de mededeling vindt plaats binnen dezelfde rechtspersoon of onderneming of tussen rechtspersonen of ondernemingen onder één enkel beheer, op voorwaarde dat de verzender en de ontvanger voldoen aan regels die gericht zijn op het waarborgen van een adequate bescherming van de gegevens.
 1. JOUW RECHTEN 

Onder de LPD heb je de volgende rechten (niet-uitputtende lijst):

• Het verkrijgen van rectificatie van onjuiste of verouderde persoonsgegevens;

• Schriftelijk en kosteloos op de hoogte worden gesteld als er persoonsgegevens over jou worden verwerkt;

• Het voorkomen van de verstrekking van gevoelige persoonsgegevens aan derden;

• Het verkrijgen van de overdraagbaarheid van persoonsgegevens of verzoeken dat ze aan derden worden overgedragen;

• Het verzoek om beperking of blokkering van gegevensverwerking, het voorkomen van gegevensmededeling aan derden, of de rectificatie of vernietiging van persoonsgegevens;

• Het verzoek om het verbod op een specifieke gegevensverwerking en een specifieke mededeling van persoonsgegevens aan derden, of de verwijdering of vernietiging van bepaalde persoonsgegevens;

• Indien noch de juistheid noch de onjuistheid van persoonsgegevens kan worden aangetoond, het verzoek om toevoeging van een aantekening om het geschil aan te geven;

• Het verzoek dat de rectificatie, vernietiging, blokkering, met name de mededeling aan derden, evenals de aantekening over het geschil of vonnis aan derden wordt medegedeeld of gepubliceerd;

• De onwettigheid van de verwerking van persoonsgegevens verklaren.

 

Onder de GDPR heb je de volgende rechten:

• Van de verwerkingsverantwoordelijke bevestiging verkrijgen of er al dan niet persoonsgegevens over jou worden verwerkt, en zo ja, toegang tot de persoonsgegevens (Toegang);

• Van de verwerkingsverantwoordelijke eisen dat onjuiste persoonsgegevens over jou worden gerectificeerd (Rectificatie);

• Van de verwerkingsverantwoordelijke eisen dat persoonsgegevens over jou worden gewist (Verwijdering);

• Van de verwerkingsverantwoordelijke eisen dat de verwerking wordt beperkt (Beperking);

• De persoonsgegevens ontvangen die je aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en het recht hebben om die gegevens zonder belemmering door de verwerkingsverantwoordelijke aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen (Overdraagbaarheid);

• Te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie (Bezwaar).

 

Als je van mening bent dat de verwerking van jouw gegevens in strijd is met de bepalingen van de LPD en GDPR, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (Voor Zwitserland: Federale Commissaris voor Gegevensbescherming en Informatie; voor de Europese Economische Ruimte kan de website van de Europese Raad voor gegevensbescherming worden geraadpleegd https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_it).  Je kunt jouw rechten uitoefenen onder de LPD en GDPR (indien van toepassing) door contact op te nemen met de gegevensbeheerder: [email protected]

 

 1. AANVULLENDE INFORMATIE

Gegevensbeveiliging

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beschermingsniveau te waarborgen dat in overeenstemming is met het risico, overeenkomstig art. 8 LPD en artikelen 1, 2, 3 OPDa in samenhang met art. 32 van de GDPR, rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van de uitvoering en de aard, reikwijdte, context en doeleinde van de verwerking, evenals de waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Deze website maakt gebruik van SSL-encryptie om redenen van veiligheid en ter bescherming van de verzending van vertrouwelijke inhoud.

Minderjarigen

Minderjarigen jonger dan 16 jaar mogen geen enkele informatie indienen op deze website zonder de voorafgaande toestemming van hun ouders of wettelijke voogden, noch aankopen doen of juridische overeenkomsten sluiten via deze website zonder een dergelijke toestemming, tenzij dit wordt toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Externe links naar sociale media

Op onze website worden sociale media (bijv. LinkedIn, Facebook, Instagram) uitsluitend opgenomen als links naar de desbetreffende dienst. Na het klikken op de ingebedde tekst-/beeldlink word je doorverwezen naar de website van de desbetreffende aanbieder. Gebruikersgegevens worden pas overgedragen nadat je bent doorverwezen naar de desbetreffende aanbieder. Informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens van gebruikers via het gebruik van de website is te vinden in het privacybeleid van de bezochte websites.

Communicatie met de functionaris voor gegevensbescherming

Bij contact met onze functionaris voor gegevensbescherming, vermeld alsjeblieft het bedrijf waarnaar jouw verzoek verwijst. Tenzij uitdrukkelijk gevraagd door de functionaris voor gegevensbescherming of ons interne privacyteam, gelieve geen kopie van identiteitsdocumenten bij jouw verzoek te voegen.

Wijzigingen en updates

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid indien nodig te wijzigen, in overeenstemming met de geldende regelgeving voor gegevensbescherming. Op deze manier kunnen we het privacy beleid aanpassen aan wettelijke vereisten en er rekening mee houden met wijzigingen in onze diensten, zoals de introductie van nieuwe diensten. De meest recente versie is op jouw bezoek van toepassing.

 

Laatst bijgewerkt op: 5 december 2023

Klarna banner
Personal designer banner
Een project op maat gemeten!
Customers count banner
1.7 Miljoen klanten die in heel Europa worden bediend
Blog banner
B2B banner
Produceshop for Business Oplossingen op maat voor elke branche