Aan het laden...
Klarna banner
Personal designer banner
Een project op maat gemeten!
Customers count banner
1.7 Miljoen klanten die in heel Europa worden bediend
Blog banner
B2B banner
Produceshop for Business Oplossingen op maat voor elke branche

De verkoop van producten op onze website ProduceShop is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden voor gebruik en verkoop (de "Aankoopvoorwaarden"). De producten gekocht op ProduceShop worden verkocht door MBK Fincom SA ("ProduceShop", de "Onderneming" of de "Verkoper"). U kunt informatie vragen via de rubriek “Contacten”, waar u informatie kunt vinden over aankopen, verzendingen, terugbetalingen en retourneringen van gekochte producten. Voor alle andere juridische informatie kunt u de volgende rubrieken raadplegen: Algemene InkoopvoorwaardenPrivacybeleid 

1 Handelsbeleid 

1.1 Deze inkoopvoorwaarden regelen uitsluitend de verzending van voorstellen voor kooporders voor producten die beschikbaar zijn op ProduceShop door de gebruiker (de "Klant") en de aanvaarding daarvan door de Verkoper. In het geval van aankoop via externe marktplaatsen (d.w.z. eBay, Manomano, enz.) is het noodzakelijk om de aankoopvoorwaarden te lezen die op de desbetreffende portalen worden vermeld. 

1.2 Door het indienen van het ordervoorstel verklaart de Klant de meerderjarigheid te hebben bereikt. Alle ordervoorstellen die naar de Verkoper worden gestuurd en alle retouren die door gebruikers worden gedaan, moeten ook voldoen aan de normale verbruikseisen. De Verkoper houdt dus toezicht op het aantal verstuurde ordervoorstellen en de retourzendingen. 

1.3 De Inkoopvoorwaarden regelen niet de levering van diensten of de verkoop van producten door andere partijen dan de Verkoper die aanwezig zijn op ProduceShop via links, banners of andere hypertekstlinks. De Klant wordt uitgenodigd om, voordat hij bestellingen plaatst en producten en diensten van andere partijen dan de Verkoper koopt, hun verkoopvoorwaarden te controleren, aangezien de Verkoper niet verantwoordelijk is voor de levering van diensten door andere partijen dan de Verkoper of het afsluiten van e-commerce transacties tussen ProduceShop-gebruikers en derden. 

1.4 In geval van ongeoorloofd en/of oneigenlijk gebruik van de naam van het Bedrijf of het merk ProduceShop, met inbegrip van hun verwijzing in online commentaren, berichten of andere openbare inhoud, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om zijn imago te beschermen bij de bevoegde juridische instanties. 

2 Inkoopvoorwaarden 

Informatie die leidt tot het sluiten van het contract met de verkoper in overeenstemming met de Europese richtlijn 2000/31/EG. 

2.1 Voor het afsluiten van de koopovereenkomst voor een of meer producten in de ProduceShop dient de Klant een online bestelvoorstel aan de Verkoper te sturen door het op de ProduceShop-website beschikbare formulier in te vullen volgens de relevante instructies (d.w.z. het invullen van de vereiste velden op de pagina voor het invullen van de bestelling). 

2.2 Alvorens het ordervoorstel te versturen, wordt de Klant uitgenodigd om de Algemene Aankoopvoorwaarden aandachtig te lezen en een kopie op te slaan. In overeenstemming met de Europese Richtlijn 2011/83/EU zal de Verkoper, voordat hij het ordervoorstel verzendt, een samenvatting geven van de commerciële en contractuele voorwaarden die van toepassing zullen zijn op uw ordervoorstel voor een product en een samenvatting van de informatie over de essentiële kenmerken van elk besteld product met de prijs ervan (inclusief alle toepasselijke belastingen of heffingen), de betaalmiddelen die kunnen worden gebruikt om elk product te kopen, de leveringsmethoden van de aangekochte producten, de verzend- en leveringskosten; evenals de referenties en contactgegevens van de verkoper en de datum waarop de verkoper, na aanvaarding van het ordervoorstel van de klant, zich ertoe verbindt de goederen te leveren. De Verkoper zal ook een overzicht geven van de voorwaarden en methoden voor de uitoefening van het herroepingsrecht van de Klant. In geval van terugzending van de producten kunnen de verzendkosten voor het terugsturen van het product worden ingehouden. In elk geval kunnen verdere referenties, inclusief de aanwezigheid van een wettelijke garantie, worden aangevraagd bij onze dienst na verkoop via de juiste contactformulieren in het specifieke gedeelte van de rubriek Conttacten. Voor buitengerechtelijke alternatieve geschillenbeslechting is meer informatie beschikbaar op de website van de Europese Commissie. 

2.3 De bevestigingspagina van het ordervoorstel, die een verwijzing bevat naar de Inkoopvoorwaarden, bevat beknopte informatie met de essentiële kenmerken van elk product zoals aangegeven in het ordervoorstel van de Klant, de prijs (inclusief alle van toepassing zijnde belastingen of heffingen) en de verzendkosten (inclusief eventuele extra kosten die u maakt voor het kiezen van een ander type verzending en levering dan de standaard). 

2.4 De toezending van het ordervoorstel aan de verkoper is voor u een bindend koopvoorstel. Alvorens verder te gaan met de verzending van het ordervoorstel, zal de Klant daarom worden gevraagd om eventuele fouten in de gegevensinvoer te identificeren en te corrigeren. 

2.5 Zodra een ordervoorstel is verzonden, ontvangt de Klant automatisch een e-mail van de Verkoper om de ontvangst van zijn ordervoorstel te bevestigen. De ontvangst van voornoemde e-mail geldt als aanvaarding van het ordervoorstel van de Klant. 

2.6 De overeenkomst komt tot stand wanneer het ordervoorstel van de klant door de verkoper wordt aanvaard. De Verkoper zal een tweede e-mail sturen om de aanvaarding van het ordervoorstel en de verzending van de producten te bevestigen. Deze e-mail bevat ook een link naar de aankoopvoorwaarden. 

2.7 Het aan de verkoper toegezonden ordervoorstel wordt in ons bestand opgeslagen gedurende de periode die nodig is om de door de verkoper aanvaarde ordervoorstellen te verwerken en in ieder geval binnen de grenzen van de wet. 

2.8 De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst met de verkoper is het Nederlands 

2.9 De Verkoper mag geen aankoopordervoorstellen aanvaarden die onvoldoende garanties bieden voor de solvabiliteit, die onvolledig of onjuist zijn of die niet beschikbaar zijn. In deze gevallen zullen wij de klant per e-mail informeren dat het contract niet is gesloten en dat de verkoper het voorstel voor een kooporder niet heeft geaccepteerd met vermelding van de redenen. Indien de producten, gepresenteerd op ProduceShop, niet meer beschikbaar of te koop zijn op het moment van ontvangst/uitvoering van uw bestelvoorstel, is het de verantwoordelijkheid van de Verkoper om de mogelijke onbeschikbaarheid van de producten tijdig en in ieder geval binnen dertig (30) dagen na de dag dat de Klant het bestelvoorstel naar de Verkoper heeft gestuurd, te communiceren. Indien de Klant de prijs voor de producten reeds heeft betaald, zal de Verkoper het voorgeschoten bedrag onverwijld terugbetalen en wordt het verkoopscontract als beëindigd beschouwd. De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om voorstellen voor kooporders niet te accepteren in de gevallen genoemd in paragraaf 1.3 hierboven. 

2.10 De klant accepteert en verbindt zich ertoe om, door het telematisch doorgeven van het ordervoorstel, de aankoopvoorwaarden onvoorwaardelijk te respecteren in zijn relaties met de verkoper. Indien de Klant niet akkoord gaat met één of meer van de in de Aankoopvoorwaarden opgenomen voorwaarden, wordt de Klant uitgenodigd om uw bestelvoorstel voor de aankoop van producten op ProduceShop niet door te sturen. Door het indienen van het ordervoorstel bevestigt de Klant de documentatie in het Beleidsgedeelte van ProduceShop te kennen en te accepteren, inclusief de Aankoopvoorwaarden en het Privacybeleid. 

3. Garanties en productprijzen 

3.1 De essentiële kenmerken van de producten worden op ProduceShop binnen elk productblad gepresenteerd. De kleurenfoto's van de producten die op ProduceShop worden gepresenteerd, zijn gemaakt in een professionele fotostudio, maar komen mogelijk niet overeen met de echte foto's vanwege de gebruikte internetbrowser en monitor. De totale afmetingen van de producten worden genomen door het meten van de buitenste delen van de producten, zoals weergegeven op het gegevensblad op elke productpagina. 

3.2 De prijzen van de producten kunnen worden aangepast. De Klant dient de definitieve verkoopprijs vast te stellen alvorens het betreffende ordervoorstel in te dienen. Indien hij een herkenbare fout vindt in de opgave - door ProduceShop - van de prijs van een product of in de berekening van het te betalen bedrag, zal ProduceShop het ordervoorstel niet accepteren en contact opnemen met de gebruiker om de mogelijkheid te bieden het ordervoorstel voor het (de) product(en) tegen de juiste prijs door te sturen. De prijs van de door ProduceShop geleverde producten is de meest concurrerende die ProduceShop kan aanbieden. De klant die de koopovereenkomst sluit kan geen verdere kortingen vragen voor identieke of soortgelijke producten die door andere online of fysieke verkopers worden verkocht, in dat geval de klant de goederen kan retourneren. 

3.3 SPECIALE AANBIEDINGEN EN TWEEDE KEUZEN Producten die binnen deze categorie worden aangetroffen en die zijn gemarkeerd met "Speciale Aanbiedingen" hebben kleine gebreken van verschillende aard. In elke advertentie staan foto's van enkele gebreken, maar niet alle, dus we accepteren geen klachten over gebreken die niet op de foto's van de advertentie staan. Het herroepingsrecht is niet geldig voor producten die in deze categorie vallen. 

3.4 AANVRAAG RESERVEONDERDELEN De artikelen in deze categorie zijn reserveonderdelen van onze producten. Om het gevraagde reserveonderdeel te ontvangen, is het nodig om de aanvraag te specificeren en ook fotomateriaal bij te voegen. De herroeping is niet geldig voor producten uit deze categorie. 

3.5 Aankoopverzoeken van landen die niet op de homepage staan, worden gecontroleerd door de verkoper, die de compatibiliteit van het product met het land van de koper en de eventuele verzendkosten zal beoordelen. 

3.6 Alle door ProduceShop verkochte producten vallen onder de wettelijke garantie van vierentwintig (24) maanden voor gebreken in overeenstemming met de geldende wetgeving. Het vermeende gebrek aan conformiteit of niet-conformiteit van het product moet aan de Verkoper worden gemeld binnen 14 dagen na levering. Het vermeende gebrek aan conformiteit of niet-conformiteit kan aan ProduceShop worden gecommuniceerd door contact op te nemen met de Klantendienst via de specifieke “Contacten” rubriek die de feitelijke ongeschiktheid zal beoordelen. Bij gebrek aan conformiteit heeft u het recht om de reparatie of vervanging van het product aan te vragen. Indien de bovenstaande rechtsmiddelen niet mogelijk zijn of buitensporig duur zijn, heeft u recht op een vermindering van de betaalde prijs of de beëindiging van de koopovereenkomst, in overeenstemming met de geldende wetgeving. In geval van gebrek aan overeenstemming heeft de Klant het recht om deze te verkrijgen: 

- de reparatie of vervanging van het goed, of 
- een prijsverlaging, of 
- de beëindiging van het contract. 

In ieder geval wordt bij het bepalen van de prijsvermindering of het bedrag van de restitutie rekening gehouden met het gebruik van de goederen en geeft een klein gebrek of een gebrek géén recht op ontbinding van het contract. De wettelijke garantie van conformiteit is niet van toepassing en/of dekt géén schade veroorzaakt door: 

- verslechtering als gevolg van het gebruik van het product; 
- schade als gevolg van verkeerde montage, installatie en plaatsing; 
- schade veroorzaakt door atmosferische middelen, ook door nalatigheid, onzorgvuldigheid in gebruik of onderhoud; 
- gebruik van het product op een andere manier of voor andere doeleinden dan die welke normaal voor hetzelfde doel zijn voorzien; 
- aansluiting van het product op elektrische installaties of een ander type installatie dat niet voldoet aan de normen; 

Bovendien gaat elk risico van verlies of beschadiging van de Goederen over op de Klant wanneer de Klant, of een door de Klant aangewezen vervoerder, de Goederen fysiek in bezit neemt zonder een controlevoorbehoud aan te brengen of te verklaren. De mededeling van het gebrek of van een fabricagefout moet gebeuren met behulp van fotografisch materiaal dat het eigenlijke probleem bewijst, zonder hetwelk het niet mogelijk zal zijn om verder te gaan. 

De door de klant verzonden beelden moeten duidelijk, goed gedefinieerd en in een zo neutraal mogelijke omgeving en in de aanwezigheid van normaal omgevingslicht worden gemaakt. Storingen of defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik van het product of problemen veroorzaakt door normale slijtage van de onderdelen worden niet in aanmerking genomen. De meeste van onze producten zijn bedoeld voor particulier en niet voor professioneel gebruik, tenzij specifiek vermeld in de advertentie voor elk artikel. 

De Verkoper waarschuwt de Klant (die hierbij elke burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid op zich neemt) om professioneel of openbaar gebruik te maken van onze producten, tenzij dit specifiek wordt vermeld in de beschrijving ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele breuken of ongelukken die aan gebruikers worden toegebracht. Na veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen moet het defecte product per koerier worden verzonden voor reparatie of vervanging naar het door ons aangegeven logistieke centrum, na ontvangst van de aanvaardingsmail van de retourzending. Bovendien moet, om het bestand te openen, het serienummer van het product overeenkomen met het daadwerkelijk gekochte product. De technische dienst zal, na goed te hebben gecontroleerd of het product echt defect is, het repareren of vervangen en de verzendkosten zullen aan de klant in rekening worden gebracht. Indien het product functioneert en vrij is van gemelde gebreken, behoudt ProduceShop zich het recht voor om, naast eventuele verzendkosten, een bedrag in rekening te brengen ter compensatie van de tijd die de technische afdeling heeft besteed aan het vinden van de vermeende storing waarover de klant heeft geklaagd. 

 

4 Betalingen 

4.1 Voor de betaling van de prijs van de producten en de daaraan verbonden verzend- en leveringskosten kan de Klant één van de in het bestelformulier aangegeven methoden volgen. 

4.2 BETALINGSMETHODEN TOEGESTAAN: De betalingsmethoden zijn die welke aanwezig en zichtbaar zijn in de voettekst van de site. De goederen worden verzonden zodra het krediet is ontvangen. Naast facturen en belastingontvangsten wordt geen enkele vrijgaveverklaring afgegeven. Voor meer details over geaccepteerde betaalmethoden verwijzen wij u naar de pagina met betaalmethoden. 

4.3 In geval van betaling met een creditcard wordt de financiële informatie (bijvoorbeeld het creditcardnummer of de vervaldatum) via een versleuteld protocol doorgestuurd naar de banken, die de desbetreffende elektronische betalingsdiensten op afstand leveren, zonder dat derden daar op enigerlei wijze toegang toe hebben. Bovendien zal deze informatie nooit door de Verkoper worden gebruikt, behalve om de procedures met betrekking tot de aankoop te voltooien en om terugbetalingen te doen in geval van terugzending van een product, na de uitoefening van uw herroepingsrecht, of indien het nodig is om het plegen van fraude op ProduceShop te voorkomen of aan de politie te melden. De prijs voor de aankoop van de producten en de verzendkosten, zoals aangegeven in het ordervoorstel, worden in rekening gebracht op de rekening-courant van de gebruikte betaalmethode op het moment van aankoop. 

4.4 In geval van bewezen levering van de goederen en gedwongen terugbetaling van het bedrag door banken of marktplaatsen of in geval van terugboeking, behoudt ProduceShop zich het recht voor om dit bedrag te recupereren bij de juiste juridische kantoren. 

4.5 KLARNA: Op de e-commercewebsite van ProduceShop kunnen betalingen worden gedaan met een creditcard via Klarna, een dienst waarmee de betaling in 3 renteloze termijnen kan worden opgesplitst.
Nadat ze ervoor hebben gekozen om in termijnen te betalen met Klarna, worden klanten doorgestuurd naar de website van Klarna om het betalingsproces voort te zetten en elektronisch de voorwaarden van de service te accepteren.
Klarna kan naar eigen goeddunken elke betaling weigeren. In dit geval wordt de klant teruggestuurd naar de site om een nieuwe betaalmethode te selecteren.
Als de klant ermee instemt zijn kaartgegevens in zijn Klarna-account op te slaan, geeft hij Klarna toestemming om kosten in rekening te brengen voor eventueel toekomstig gebruik wanneer hij in de toekomst andere aankopen doet bij Klarna.
Voor meer informatie kunt u de juridische verkoopvoorwaarden van Klarna raadplegen op dit online adres:
https://www.klarna.com/international/terms-and-conditions/

 

5 Kortingscodes 

5.1 Kortingscodes zijn gepersonaliseerde codes, waarmee u kunt profiteren van een korting op aankopen in de ProduceShop. 

5.2 Het vakje PROMOTIE CODE wordt weergegeven op de eerste pagina van het aankoopproces: nadat u de artikelen in uw winkelwagen hebt geplaatst, voert u uw code in het vakje PROMOTIE CODE in en klikt u op Update. Op dit punt zult u in de winkelwagen het totaal updaten. 

5.3 Beperkingen op het gebruik van kortingscodes: 

- de kortingscode kan slechts één keer worden gebruikt; 
- de kortingscode kan op geen enkele manier worden omgezet in geld; 
- het zal niet mogelijk zijn om meerdere kortingscodes te gebruiken in hetzelfde bestelvoorstel. 

5.4 ProduceShop Cashback: Uw ProduceShop Cashback-saldo wordt bij elke aankoop opgebouwd, waarbij 3% van uw laatste bestelling in uw persoonlijke profiel wordt bewaard, dankzij de code die u na het sluiten van de bestelling in uw e-mail ontvangt. 
Het saldo wordt bijgewerkt met elke nieuwe aankoop, en de duur is 6 maanden vanaf de laatste update. Aan het einde van de vijfde maand zal een herinnering worden verzonden om u eraan te herinneren om te profiteren van uw ProduceShop Cashback saldo. Als u langer wacht dan de limiet, zal het saldo terugvallen op nul. 
Het Cashbacktegoed van ProduceShop kan worden gebruikt tot 30% voor bestellingen tot €200 van de waarde van de aankoop waarvoor je het saldo wilt gebruiken. Voor bestellingen van meer dan €200 tot zelfs 50%. Als u bijv. 50€ heeft geaccumuleerd als tegoed en uw volgende aankoop € 40  bedraagt, wordt slechts 30% van de waarde van de winkelwagen (€12) gebruikt. Uiteraard blijft de rest beschikbaar op uw account voor toekomstige aankopen.

6 Verzending en levering van producten 

6.1 De levering van de goederen is de verantwoordelijkheid van de Klant. Het is raadzaam om de verzekerde zending te kiezen ter bescherming tegen eventuele schade veroorzaakt door de koerier tijdens het transport. Wanneer de goederen worden opgehaald, moeten ze zorgvuldig worden geïnspecteerd en moeten eventuele afwijkingen in de verpakking worden gemeld. De Klant moet het leveringsbewijs ondertekenen met in plaats van zijn naam en achternaam de woorden "ONDER VOORBEHOUD" + BESCHRIJVING VAN DE BETREFFENDE ANOMALIE". Ondertekening onder specifiek voorbehoud betekent dat de ontvanger van de goederen die via de koerier worden ontvangen, zich het recht voorbehoudt de integriteit van de goederen te controleren en dat, in geval van schade als gevolg van het transport, de koerier aansprakelijk zal zijn. De Klant heeft niet het recht de goederen te weigeren, maar steeds de aanvaarding onder uitdrukkelijk voorbehoud toe te passen, waarbij hij zich ertoe verbindt de bij de keuring vastgestelde afwijking binnen de vijf (5) dagen vanaf de datum van levering te melden. Als de klant niet toepast wat hierboven is aangegeven, d.w.z. de verkoper geen fotografische documentatie en/of een andere reden dan de in dit punt genoemde verstrekt, worden de kosten voor het terugzenden van de goederen naar onze magazijnen en eventuele kosten voor het herstellen van de goederen automatisch in rekening gebracht en vervolgens van de terugbetaling afgetrokken. 

6.2 Indien de goederen beschadigd zijn en er geen passend voorbehoud is gemaakt, ook al is de verzending verzekerd, is de Verkoper niet aansprakelijk voor eventuele schade die door de expediteur tijdens het transport wordt veroorzaakt en kan ProduceShop niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele afwijkingen die worden geconstateerd met betrekking tot de toestand van het product na levering. In deze gevallen moet de klant rechtstreeks contact opnemen met de vervoerder. 

6.3 De goederen worden uitsluitend op straatniveau geleverd. 

6.4 Indien de klant na het plaatsen van de bestelling beslist om het leveringsadres te wijzigen of om de levering van de goederen uit te stellen zonder dit in de nota's te vermelden of onmiddellijk aan een van onze operatoren te melden, behouden wij ons het recht voor om dergelijke wijzigingen aan de klant in rekening te brengen. Bovendien worden bestellingen die worden ontvangen met niet-bestaande of onvolledige telefoonnummers automatisch op stand-by gezet in afwachting van de juiste informatie van de klant. 

6.5 Door het selecteren van de telefonische vooraankondigingsservice kan de koerier zich op drie manieren gedragen volgens de modaliteiten die door zijn bezorgfiliaal zijn voorzien: 

- het pakketje direct af te leveren. Als hij niemand vindt, zal hij proberen contact op te nemen met de klant om de leveringsmethode vast te stellen; 
- wanneer de goederen op het filiaal van bestemming aankomen, belt de koerier de geadresseerde om de levering vanaf de volgende dag te regelen; 
- de koerier neemt dezelfde dag van levering contact op met de klant om te controleren of er iemand thuis is. Het is niet mogelijk om een van deze drie manieren te kiezen. 

6.6 GOEDEREN TIJDELIJK OPGESLAGEN BIJ DE KOERIER De koerier doet drie leveringspogingen en neemt contact met ons op in geval van problemen (klant is afwezig, neemt de telefoon niet op, etc.). Vervolgens zal onze klantendienst per e-mail of telefoon contact opnemen met de klant om de gegevens van de transporteur die verantwoordelijk is voor de levering door te geven. 

6.7 Indien de klant ons niet binnen zeven (7) werkdagen antwoord geeft, zullen wij de goederen onmiddellijk terugsturen en zullen de kosten van opslag, teruggave en eventuele terugzending aan de klant in rekening worden gebracht. We vragen dan ook de maximale medewerking van klanten om overlast te voorkomen. 

6.8 AFGELEGEN GEBIEDEN - Er zijn extra verzendkosten voor de kleinere eilanden. Dit bedrag wordt automatisch aan de klant meegedeeld bij de bestelling of door onze klantendienst bij de controle van de ontvangen bestelling. 

6.9 MINIMUM ORDER Er zijn extra logistieke kosten voor producten die al verpakt zijn en klaar zijn voor verzending in voorraad van twee (2) of meer stuks indien ze in minder dan de voorraad worden besteld. Dit bedrag zal onmiddellijk worden geteld bij de bestelling of worden meegedeeld door onze klantendienst bij de controle van de ontvangen bestelling. In deze gevallen is het mogelijk, de betaling van het berekende bedrag, de bestelling te wijzigen door het toevoegen van de benodigde hoeveelheid producten of de bestelling te annuleren. 

6.10 FOUTIEVE INVOERING VAN ANAGRAFISCHE EN LEVERINGSGEGEVENS De klant is verantwoordelijk voor het invoeren van de persoonlijke gegevens en de levering bij de bestelling. Het is mogelijk dat wij door onze snelheid bij het verwerken van orders geen wijzigingen in deze gegevens kunnen aanbrengen. Indien de klant binnen 3 (drie) uur na de aankoop een wijziging aanvraagt, zullen wij alles in het werk stellen om de gegevens aan te passen aan de wensen van de klant, maar de Verkoper kan niet garanderen dat wij de bestelling kunnen aanpassen. Na 3 (drie) uur na ontvangst van de bestelling kan de klant de wijziging nog steeds melden, maar in dit geval kunnen er extra wijzigingen of inefficiënties zijn die niet direct aan ProduceShop zijn toe te schrijven. 

7 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

7.1 Onverminderd de toepassing van de dwingende Europese regelgeving inzake consumentenbescherming, worden de aankoopvoorwaarden geregeld door het Europees recht en met name door de Europese Richtlijn 2000/31/EG betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel. 

7.2 Wij delen u ook mee dat de Europese Commissie op haar website een platform voor alternatieve buitengerechtelijke geschillenbeslechting aanbiedt. 

7.3 MBK FINCOM SA is een onderneming met zetel in Zwitserland, Via al Molino 31 6926 Collina d'Oro-Montagnola. Voor alle geschillen met betrekking tot aankopen en/of deze aankoopvoorwaarden is de bevoegde rechtbank Lugano (CH). Met betrekking tot de credit recovery-activiteiten die door MBK Fincom SA worden uitgevoerd tegen de consument/klant voor goederen die zijn gekocht en/of ontvangsten waarvoor de relatieve betaling niet is ontvangen als gevolg van een gebeurtenis (computerfouten, terugbetalingsprocedures die vóór de levering zijn gestart, etc.), is de bevoegde rechtbank de territoriale rechtbank van Como (Italië) waar de fiscale vertegenwoordiging van het bedrijf is gevestigd. 

8 Herroepingsrecht voor consumenten 

8.1 In overeenstemming met de Europese Richtlijn 2011/83/EU (de "Richtlijn") heeft de klant het recht om het met de Verkoper ondertekende contract zonder opgave van redenen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de gekochte producten te herroepen. 

8.2 In overeenstemming met de richtlijn kunt u zich terugtrekken uit het met de verkoper gesloten contract met behulp van het volledig ingevulde retourformulier, dat beschikbaar is in de “Contacten” rubriek; in dit geval stuurt de verkoper de klant een bevestiging per e-mail van de ontvangst van de herroepingsverklaring. 

8.3 In overeenstemming met de richtlijn moet de klant, zodra de herroeping van de overeenkomst is uitgevoerd, de producten aan de verkoper terugsturen door ze aan de koerier te leveren voor verzending binnen veertien (14) dagen na de mededeling aan de verkoper van de beslissing tot herroeping van de overeenkomst. 

8.4 De kosten voor het retourneren van de gekochte producten zijn voor rekening van de klant, tenzij de verkoper de klant uitdrukkelijk heeft vrijgesteld van deze kosten. Houd er rekening mee dat de goederen reizen met de volledige verantwoordelijkheid van de klant, dus we raden u aan om de inhoud ervan te verzekeren. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de verpakking af te wijzen in geval van afwijkingen op de verpakking en/of het product. 

8.5 Het herroepingsrecht wordt - naast de naleving van de in de punten 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 beschreven voorwaarden en procedures - geacht correct te zijn uitgeoefend als alle onderstaande voorwaarden volledig worden nageleefd: a) het herroepingsrecht moet regelmatig worden uitgeoefend binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de producten; b) de producten mogen niet zijn gebruikt, beschadigd of bedorven; c) de producten moeten worden geretourneerd in hun oorspronkelijke staat, nooit zijn gebruikt, zonder gebroken onderdelen, verpakt in hun oorspronkelijke verpakking, compleet in al hun onderdelen (met inbegrip van eventuele documentatie en accessoires: handleidingen, kabels, enz. (d) de geretourneerde producten moeten binnen veertien (14) dagen nadat u de Verkoper op de hoogte hebt gesteld van uw beslissing om de overeenkomst op te zeggen, aan de verzender worden geleverd. 

8.6 Uitzonderingen op het herroepingsrecht

In overeenstemming met de belangrijkste consumentenvoorschriften zijn er bepaalde uitzonderingen op het recht om goederen te retourneren. Deze omvatten de levering van verzegelde goederen die geopened zijn na de levering en niet geschikt zijn voor terugzending om hygiënische en gezondheidsredenen. Deze uitzondering op het recht op het herroepingsrecht is met name van toepassing op de aankoop van producten die behoren tot de categorie seksspeeltjes. Alle producten die tot deze categorie behoren, kunnen niet worden geretourneerd of vervangen om evidente hygiënische redenen, zijnde voorwerpen voor persoonlijk en intiem gebruik.

Een voorbeeld van een aantal situaties die zich kunnen voordoen: (i) de klant heeft een sextoy gekocht die geen verzegeling of hermetische blisterverpakking heeft. In dit geval zijn uw rechten om een product te retourneren niet uitoefenbaar. Er bestaat echter de mogelijkheid om hulp te vragen onder garantie als u problemen ondervindt met de productie van het artikel of een storing, (ii) de klant heeft een sextoy gekocht met een verzegelde verpakking. In dit geval zijn uw rechten om het product te retourneren uitoefenbaar, tenzij de klant de verzegelde verpakking al heeft geopend. Ook in dit geval is er de mogelijkheid om assistentie te vragen onder garantie als u problemen met de productie of een storing vindt.

8.7 De Verkoper zal de nodige controles uitvoeren om na te gaan of de geretourneerde producten voldoen aan de voorwaarden en bepalingen die zijn vermeld in paragraaf 8.5 hierboven. 

8.8 Indien het herroepingsrecht wordt uitgeoefend op de wijze en onder de voorwaarden zoals hierboven aangegeven, zal de Verkoper per e-mail de relatieve bevestiging van de aanvaarding van de geretourneerde producten sturen en alleen het bedrag van de geretourneerde producten terugbetalen. 

8.9 De bedragen worden binnen de kortst mogelijke tijd en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen door de Verkoper in zijn magazijn op het aangegeven adres aan de Afnemer terugbetaald. De Verkoper zal de terugbetalingsprocedures activeren, zodra hij de correcte uitvoering van de hierboven vermelde voorwaarden heeft geverifieerd. 

8.10 Indien de Afnemer niet voldoet aan de voorwaarden voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, als bedoeld in paragraaf 8.5, heeft hij geen recht op volledige restitutie van de reeds aan de Verkoper betaalde bedragen. De Verkoper zal de niet-acceptatie van de retourzending per e-mail communiceren. Binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de e-mail van de Verkoper kan de Klant op eigen kosten kiezen om de producten terug te krijgen in de staat waarin ze aan de Verkoper zijn geretourneerd, met kennisgeving aan de Verkoper, volgens de procedures die aan hem zullen worden gecommuniceerd. Anders kan de Verkoper de producten behouden, naast de reeds betaalde bedragen voor de aankoop ervan. In overeenstemming met de Richtlijn is de Klant verantwoordelijk voor de waardevermindering van de geretourneerde producten, die het gevolg is van een ander gebruik dan datgene wat voor de producten zelf bestemd is. In dit geval kan een percentage dat gelijk is aan de geschatte waardevermindering van de producten en in ieder geval tussen 10 en 90 procent van de bedragen die aan de Verkoper zijn betaald voor de aankoop van de geretourneerde producten, in mindering worden gebracht op de restitutie. Eventuele inhoudingen zullen in ieder geval specifiek per e-mail door de Verkoper aan de Afnemer worden gecommuniceerd. Binnen veertien (14) dagen na de verzending van deze mededeling van de Verkoper waarmee het bedrag van de terugbetaling zal worden gecommuniceerd, kan de Afnemer ervoor kiezen om op eigen kosten de producten terug te krijgen in de staat waarin ze aan de Verkoper zijn geretourneerd, waarbij hij de Verkoper op de hoogte stelt op de manier die hem zal worden meegedeeld. In het andere geval kan de verkoper de producten en een bedrag dat overeenkomt met het percentage dat op de restitutie wordt ingehouden, behouden. De Verkoper is niet aansprakelijk voor producten die per ongeluk worden geretourneerd of voor producten die worden vergeten in pakketten of producten die worden geretourneerd. ProduceShop behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van een poging tot fraude. Zodra de orderbevestigingsmail verzonden is door de verkoper, worden de bestellingen meteen door de logistieke afdeling afgehandeld. Daarom kan de verkoper bij een verzoek van de klant om de bestelling te annuleren en/of terug te trekken d.m.v een e-mail, de gemaakte logistieke kosten, inclusief transportkosten, niet vergoeden als een dergelijk verzoek niet is verzonden.

8.11 De geretourneerde goederen kunnen alleen en uitsluitend door koeriers worden ontvangen en niet persoonlijk in het aangegeven magazijn. 

8.12 Het retouradres wordt aan het einde van de retouraanvraag gecommuniceerd. 

8.13 Retouradres: Save srl, via Milano 202, 46019 Viadana MN, Italy

8.14 Geschatte retourkosten: De verstrekte cijfers zijn schattingen op basis van de huidige gemiddelde kosten en kunnen variëren afhankelijk van de gekozen koeriersdienst en de herkomst van de zending.

Kgs                         from        to

Kg <= 3                 € 17,00 € 20,00

3.1 < Kg <= 10 € 19,00 € 26,00

10.1 < Kg <= 20 € 24,00 € 39,00

20.1 < Kg <= 30    € 26,00 € 41,00

30.1 < Kg <= 50    € 38,00 € 74,00

>= Kg 50.1            € 81,00 € 126,00

9 Tijdstip en wijze van terugbetaling 

9.1 De Verkoper zal de terugbetaling doen met behulp van hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de aankoop van de geretourneerde producten. Indien er geen overeenstemming is tussen de ontvanger van de producten die in het ordervoorstel zijn vermeld en de persoon die de voor de aankoop verschuldigde bedragen heeft betaald, zal de Verkoper, in geval van uitoefening van het herroepingsrecht, de bedragen in ieder geval terugbetalen aan de persoon die de betaling heeft gedaan. 

9.2 Welke betaalmethode u ook gebruikt heeft, de terugbetaling die geheel of gedeeltelijk verschuldigd is, wordt door de Verkoper binnen de kortst mogelijke tijd en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen in het retourmagazijn geactiveerd, na controle van de correcte uitvoering van uw herroepingsrecht en de controle van de geretourneerde producten. 

10 Privacybeleid 

10.1 Nadere informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan worden geraadpleegd via de rubriek "Privacybeleid".  

11 Klantenservice 

11.1 U kunt alle informatie opvragen door contact op te nemen met onze klantenservice via de rubriek “Contacten

Klarna banner
Personal designer banner
Een project op maat gemeten!
Customers count banner
1.7 Miljoen klanten die in heel Europa worden bediend
Blog banner
B2B banner
Produceshop for Business Oplossingen op maat voor elke branche